India’s ferocious airstrikes exposes Pakistan’s incompetent air defences

India’s ferocious airstrikes exposes Pakistan’s incompetent air defences